In bao thư giá rẻ, In bao thư số lượng ít chuyên nghiệp